Algemene voorwaarden Van Veen Grondwerken.


Algemene voorwaarden Van Veen Groep.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Van Veen Groep: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Bedrijvenweg 16 te de Kwakel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71785582;
 • klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Van Veen Groep goederen levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie Van Veen Groep een overeenkomst aangaat;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Veen Groep en de klant.

 

Artikel 2 Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Van Veen Groep en de klant waarop Van Veen Groep deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Veen Groep, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Veen Groep en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 • De door Van Veen Groep opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen en/of belastingen van overheidswege.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De door Van Veen Groep gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte indien anders angegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Van Veen Groep opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep haar aanbieding baseert.
 • Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Van Veen Groep gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 • Wordt een opdracht gegeven zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht in het verleden gemaakte offertes of in het verleden berekende prijzen tegen de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Veen Groep daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden Van Veen Groep niet.
 • Indien Van Veen Groep aanzienlijke kosten heeft moeten maken om een aanbieding uit te brengen en mits dit door haar aan de klant vooraf kenbaar is gemaakt, is  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen, ook indien geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 • De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Van Veen Groep niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Van Veen Groep feitelijk begint met de uitvoering.
 • Van Veen Groep is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan Van Veen Groep heeft geretourneerd.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Veen Groep zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien Van Veen Groep bij eventuele nabestellingen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Veen Groep de klant hierover van tevoren inlichten.
 • In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal Van Veen Groep geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Van Veen Groep kunnen worden toegerekend.
 • Indien er in de tijd tussen uitbrengen van de offerte en uitvoering van het werk prijsstijgingen door leveranciers worden doorgevoerd van meer dan 5% behoud Van Veen Groep zich het recht deze te indexeren.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 • Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Van Veen Groep aan klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Van Veen Groep. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
 • Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Van Veen Groep wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Van Veen Groep onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 • Alle verbintenissen van Van Veen Groep voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
 • Van Veen Groep is verplicht de gegeven opdrachten uit te voeren overeenkomstig datgene dat in de overeenkomst is bepaald.
 • Aan het factuurbedrag aangande de aan Van Veen Groep opgedragen werkzaamheden en door Van Veen Groep uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat Van Veen Groep en de klant zijn overeengekomen.
 • In afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde kunnen Van Veen Groep en de klant nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen was overeengekomen. Het meerdere zal dan door Van Veen Groep aan de klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel worden verrekend.
 • Van Veen Groep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Veen Groep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Derden die Van Veen Groep heeft ingezet (mede) ter uitvoering van de overeenkomst kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid jegens de klant een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Van Veen Groep een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc., tijdig, dat wil zeggen voordat er door  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Van Veen Groep de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Veen Groep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Veen Groep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Veen Groep zijn verstrekt, heeft Van Veen Groep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat Van Veen Groep tijdig, dat wil zeggen voordat er door  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
 • alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
 • de locatie waar Van Veen Groep werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Van Veen Groep;
 • water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
 • alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.
 • De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel om niet aan Van Veen Groep ter beschikking.
 • De klant dient Van Veen Groep op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 • De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van Veen Groep of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Van Veen Groep uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
 • Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
 • Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Van Veen Groep in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens Van Veen Groep aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
 • Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Van Veen Groep de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, rekening houdend met de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging opgenomen tolerantie, heeft Van Veen Groep recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Van Veen Groep te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Van Veen Groep alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dit geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 • Indien door Van Veen Groep of door Van Veen Groep ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • De klant staat Van Veen Groep toe naam duidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

 

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 • Indien Van Veen Groep aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 8 dagen na de oplevering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 • Indien de klant, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Van Veen Groep het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

 

Artikel 10 Bouwmaterialen

 • Van Veen Groep zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken bouwmaterialen aangaat, gebruik maken van bouwmaterialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
 • Een geringe afwijking in een eigenschap van een bouwmateriaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende bouwmateriaal.
 • De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Van Veen Groep afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de klant.
 • Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.

Artikel 11 Garantie

 • Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Van Veen Groep zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 • Gedurende 1 jaar na de oplevering heeft de klant recht op kosteloos herstel van kleine verzakkingen in de bestrating. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of
 • vorderingen die de wet de klant toekent.
 • Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door Van Veen Groep niet meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
 • Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
 • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 • schade veroorzaakt door derden;
 • enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • De klant is verplicht zo spoedig mogelijk na de constatering van een gebrek  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.

Artikel 12 Annuleringen

In het geval dat de klant een aan Van Veen Groep gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Van Veen Groep in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden.

 

Artikel 13 Leveringstermijnen

 • De door Van Veen Groep opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 • In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Van Veen Groep slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
 • In het geval dat een door Van Veen Groep met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 • Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de klant en mogen door Van Veen Groep aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Oplevering

 • Een door Van Veen Groep uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Van Veen Groep aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.
 • De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Van Veen Groep te melden.
 • Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is Van Veen Groep verplicht om het gebrek te verhelpen, onverminderd het recht van Van Veen Groep om zich te beroepen op overmacht.
 • De klant is verplicht Van Veen Groep de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Veen Groep slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15 Prijswijzigingen

Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt

binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de klant die een beroep

toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke

verklaring te ontbinden, tenzij:

 • Van Veen Groep alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Van Veen Groep rustende verplichting ingevolge de wet.

 

Artikel 16 Betalingen

 • 100% van het factuurbedrag binnen de op de factuur gestelde termijn aan Van Veen Groep voor de geleverde producten en of diensten
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door  van Veen groep opgesteld factuurbedrag voordat Van Veen Groep aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 • Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 30 dagen is verricht, zal Van Veen Groep de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

 • Inhouding van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep in de gelegenheid is gesteld tot het redelijkerwijs oplossen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
 • enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien de klant zijn verplichtingen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep te verrichten werkzaamheden.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat.
 • De eventuele aansprakelijkheid van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, doordat  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep kenbaar behoorde te zijn.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is nimmer gehouden tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.
 • Indien  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan wie het materiaal en/of gereedschap is uitgeleend.
 • De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep of haar ondergeschikten.
 • Alle aanspraken jegens  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 18 Vrijwaring

De klant vrijwaart  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep toerekenbaar is. Indien  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 20 Overmacht

 • Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 • Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 • Voor zover  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 21 Ontbinding

 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Voorts is  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

Artikel 22 Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Een klant is verplicht er zorg voor te dragen dat geen enkel gegeven van door  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen en goederen, alsmede van door  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep ten behoeve daarvan gebruikte tekenen, in woord of geschrift, of op welke wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet toegestaan om kopieën te maken van een door  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
 •  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 23 Monsters en modellen

Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het op te leveren werk daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 24 Slotbepalingen

 • De klant voldoet 100% van het factuurbedrag binnen de op de factuur gestelde termijn. Van Veen Groep behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De Van Veen Groep zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
 • Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
 • Van Veen Groep en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Op elke overeenkomst tussen  van het factuurbedrag voordat Van Veen Groep en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Bij gebreke hiervan raakt de opdrachtgever direct in verzuim. Van Veen Groep BV heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen. Onderdeel hiervan zijn incassokosten, met een minimum van €100,00 en de wettelijke handelsrente.